DIMENSIONET PEDAGOGJIKE TË AGJËRIMIT

157

Gjitha obligimet islame, siç janë namazi, zeqati, agjërimi, haxhi etj. kanë qëllime të mëdha edukative.
Agjërimi i Ramazanit në vete ngërthen dimensione të shumta pedagogjike.
Në mesin e këtyre dimensioneve potencojmë: -edukimi për të qenë i durueshëm,
-heqja dorë nga sharjet dhe ofendimet, -pastrimi shpirtëror
-ngritja nga nevojat epshore dhe kënaqësitë e jetës,
-sinqeriteti,
-devotshmëria,
-ndalimi nga veprat e këqija etj.

MÖBEL THEMA

Përveç këtyre, agjërimi ka shumë dobi tjera të cilat për çdo ditë gjatë Ramazanit do të cekim nga një ose më shumë prej tyre.

Me hajr të gjithëve ky muaj i bekuar!

Agjërim të lehtë dhe vepra të pranuara!

Comments