MARRËVESHJA KORNIZË E OHRIT

142

Izet Zeqiri

MÖBEL THEMA

Përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në të gjitha organet qendrore dhe lokale publike dhe në të gjitha nivelet e punësimit në këto organe ka ende punë deri në 25.17% sepse jemi në 19.67% të përfaqësuar.
Autoritetet duhet ndërmarrin aktivitet për ta korrigjuar mos ekuilibrin ekzistues në përbërjen e administratës publike, sidomos përmes punësimit të pjesëtarëve të bashkësive me
përfaqësim të pamjaftueshëm.

Comments