Fushatë kundë tregtisë me njerëz

212
Fushatë kundë tregtisë me njerëz

Sot promovohet fushata njëmujore për pengimin e tregtisë me njerëz ” Pengoje tregtinë me njerëz – pyet, ndihmo, lajmëro”.
Fushata do të promovohet nga Shoqata e qytetarëve ”Porta e hapur – La strada” dhe Organizata ndërkombëtare për migrim -IOM. Fushata fillon në ditën evropiane për luftë kundër tregtisë me njerëz.
UNICEF-i, Ambasada holandeze, UK Aid Dift, Komisioni kombëtar i Maqedonisë për luftë kundër tregtisë me njerëz dhe migrim ilegal.
Comments