Gjykata Kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Shukri Xhelilit për të shpallur të pavlefshëm vendimin e Qeverisë për shkarkimin e tij.

Vendimi është njoftuar sot në faqen e Gjykatës Kushtetuese.

VENDIMI:

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 01.08.2016 shqyrtoi çështjen me palë:

Kërkues: Shukri Xhelili, përfaqësuar nga avokat Ferdinand Doja

Subjekte të interesuara: Këshilli i Ministrave

Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 361, datë 13.05.2016 të Këshillit të Ministrave.

Gjykata Kushtetuese, pasi analizoi pretendimet e parashtruara nga përfaqësuesi i kërkuesit, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, Këshilli i Ministrave, në mbështetje të nenit 115 të Kushtetutës, si dhe të nenit 72 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,