Takim OEMVP – Aleanca për shqipëtarët

105
Takim OEMVP – Aleanca për shqipëtarët

Në takimin sot me Aleancën për shqiptarët, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore prezantoi platformën e saj për zhvillim ekonomik.

OEMVP kërkon nga partite politike të angazhohen për zhvillim të biznesit dhe ekonomisë, gjegjësisht pranimin e masave të propozuara nga Oda

Një ndër masat e propozuara është edhe rritja e pragut për investime në rajonet më pak të zhvilluara nga 1% e PBB-së, në të paktën 2 deri në 2.5% të PBB-së, si një masë urgjente vetëm për 5 vitet e ardhshme, sepse niveli aktual i investimeve është 0.03% e PBB-së.

Oda kërkon zbatim jo-selektiv të ligjeve, sidomos të atyre që janë në favor të zhvillimit të biznesit, p.sh Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal të Republikës së Maqedonisë dhe inkurajimin e bizneseve të vogla dhe të mesme duke nxitur sipërmarrjen në zonat rurale dhe përmes promovimit të grave në biznes.Investimet e huaja direkte të drejtohen në mënyrë të barabartë në të gjitha zonat e Republikës së Maqedonisë me qëllim të rritjes së barabartë në të gjitha qarqet e planifikuara të vendit.

Kërkesat tjera që dalin nga biznesmenët e OEMVP-së drejtuar partive politike, njëherit edhe për Aleancën për shqipëtarët janë: transparencë dhe llogaridhënie për harxhimin e mjeteve buxhetore dhe politikbërjen e tyre, zvogëlim të pabarazisë së zhvillimit rajonal, braktisje të mitit për fuqi të lirë punëtore, masa të reja për rritjen e punësisë, përpilim të një platformeje ekonomike me plane strategjike afatmesme apo afatgjate për zhvillim të qëndrueshëm dhe konzistent ekonomik, angazhim serioz për rritje të BPV-së më shumë se 4%.

Në fushën e zhvillimit të biznesit, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, ka shqyrtime të vetat dhe propozon masa në pjesën e ndryshimit të legjislacionit, masa për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sipërmarrje me fokus të veçantë tek gratë dhe të ndërmarrësit e rinj në zonat rurale, lehtësime tatimore dhe mbështetje për diasporën si potencial për zhvillimin e vendit.

Si masë për përkrahjen e sipërmarrësisë, Oda sheh edhe sigurimin e fondeve për “start-up” bizneset, duke mbështetur themelimin e “inkubatorëve të biznesit” prej buxhetit të shtetit dhe fondeve të jashtme si dhe sigurimi i mjeteve shtesë në formën e granteve për bizneset start-up.

Platforma e OEMVP-së për zhvillim ekonomik të Maqedonisë përfshin edhe reforma në fushat tjera si:

 • institucionet publike dhe shtetërore;

 • financa publike;

 • punësime;

 • zhvillimin e biznesit;

 • legjislacion;

 • ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;

 • sipërmarrësi;

 • tatime;

 • fonde alternative për financimin e biznesit;

 • zonat e zhvillimit teknologjiko-industrial;

 • infrastrukturë dhe energjetikë;

 • Bujqësi;

 • Zhvillimi i turizmit e tjera.

Comments